Kamarin säännöt


PORVOON NUORKAUPPAKAMARI RY:N SÄÄNNÖT

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Porvoon Nuorkauppakamari ry, ruotsiksi Borgå Juniorhandelskammare rf.

Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista nimitystä Junior Chamber Porvoo.

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoo ja toiminta-alue on Porvoon

talousalue.

 1. TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. -nimisen kansainvälisen

järjestön (jäljempänä JCI) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (jäljempänä SNKK) jäsenenä

kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa

ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen

tilaisuuden

 • kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,
 • kehittää johtajaedellytyksiään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen,
 • osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,
 • antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä
 • lisätä ymmärtämystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä

taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

 1. TOIMINTA 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan,
 • järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä,
 • toteuttaa projekteja SNKK:n suositusten tai ohjelmien ja paikallisten tarpeiden pohjalta
 • edustaa jäseniään SNKK:ssa, suhteissa toimialueensa viranomaisiin, alueen elinkeinoelämän toimijoihin ja muihin järjestöihin sekä
 • Ylläpitää yhteyden Helsingin kauppakamariin.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja tilapäisesti harjoittaa

ravitsemus- ja anniskelutoimintaa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan sekä myydä mainos- ja

ilmoitustilaa jäsenlehdessään ja -luettelossaan sekä harjoittaa yhdistyksen toimintaa tukevien kannatustuotteiden ja julkaisujen myyntiä.

 

 1. JÄSENET 

Yhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua Porvoossa asuvat tai toiminta-alueeseemme jollain muulla tavalla sitoutuneet henkilöt.

Jäsenen on erottavasen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessajäsen täyttää 40 vuotta.

Poikkeuksena on edellisen vuoden puheenjohtajan virkaa hoitava ja ennen ko. toimivuotensa alkua 40 vuottatäyttänyt henkilö, jonkaon erottava sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 41 vuotta.
Ilman erityistä syytä ei jäseneksi voida valita alle 25-vuotiasta henkilöä.
Yhdistyksen koejäseneksi valitaan hallituksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Koejäsenellä on kahdentoista kuukauden koeaika, jonka jälkeen Koejäsen voidaan valita yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa, mikäli hän on toiminut yhdistyksen sääntöjen ja toimintaohjeiden mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti jäsenhakemus hylätään. Hallitus voi esittää koejäsenyydelle jatkoaikaa.

Koejäsenaikanaan jäsenellä on äänioikeutta lukuun ottamatta kaikki samat oikeudet ja velvoitteet kuin

varsinaisella jäsenellä. Koejäsen ei myöskään voi kutsua yhdistyksen ylimääräistä kokousta. Koejäsen maksaa jäsenmaksun sijaan koejäsenmaksun.
SNKK:n toisen jäsenyhdistyksen jäsen valitaan suoraan varsinaiseksi jäseneksi ilman koeaikaa

yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poiketen.
Kannatusjäsenen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat vuotuisen jäsenmaksun, mutta senaattori ja kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Senaattorilla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 1. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä yhdistyslain 13 pykälän mukaisesti. Ero astuu

voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu.
Yhdistyksen kuukausikokous voi erottaa hallituksen esityksestä jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan, on toiminut tietoisesti yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai toiminnalle haitallisesti.
Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen SNKK:n jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen

eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestä heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.

 

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain vuosikokoukseen ja vaalikokoukseen sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Vuosikokous on järjestettävä maaliskuun loppuun mennessä ja vaalikokous lokakuun loppuun mennessä.

Jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei hän ole suorittanut koko erääntynyttä

jäsenmaksuaan yhdistykselle.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, joka

lähetetään jokaiselle jäsenelle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja jossa mainitaan kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Jäsenen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti kokoonkutsujalle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 1. VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta,
 • esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,
 • vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma
 • määrätään jäsen-, koejäsen- ja kannatusmaksujen suuruus ja vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio, ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 1. VAALIKOKOUS 

Yhdistyksen vaalikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 • päätetään hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja, tulevan vuoden puheenjohtajaehdokas ja varapuheenjohtajat,
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille 1 – 2 varatoiminnantarkastajaa ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 1. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

 

 1. KOKOUSMENETTELY 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimen äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä

vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa.

Kokouksessa toimitettavissa vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jolloin valituksi tulevat eniten

ääniä saanet, paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalissa, jossa ehdokkaan tullakseen valituksi on saatava yli puolet äänestyksessä annetuista hyväksytyistä äänistä. Vaaleissa noudatetaan suljettua lippuäänestystä.

 

 1. HALLITUS 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, tulevan vuoden puheenjohtajaehdokas sekä 1-4 varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran.

Puheenjohtaja kutsuu Hallituksen virkailijat toimikaudelleen, virkailijoilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus mutta ei äänioikeutta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen sijaisensa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle tai/ja jäsenen erottaminen, jossa tarvittava enemmistö on 3/4 paikalla olevasta jäsenmäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

 1. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm:

 • vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työnjako,
 • valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat,
 • valmistella ja esitellä yhdistyksen toimintaohjeet yhdistyksen kokouksen vahvistettaviksi,
 • ohjata ja valvoa projektityöskentelyä,
 • nimittää keskuudestaan yhdistykselle varapuheenjohtajista lohkonvetäjät. Puheenjohtaja nimittää yhdistykselle virkailijat, elleivät hallituksen jäsenet toimi kyseisissä tehtävissä sekä projektinjohtajat ym. tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista kamarituista.

 

 1. PUHEENJOHTAJA 

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, lukuun ottamatta vuosi- ja

vaalikokousta. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa tulevan vuoden puheenjohtajaehdokas ja hänen ollessa estyneenä muut varapuheenjohtajat siinä järjestyksessä, kun heidät on tehtäviinsä valittu.

 

 1. TOIMINTALOHKOT 

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen

ohjeiden mukaan. Toimintalohkot jaetaan tulevan vuoden puheenjohtajaehdokkaan ja varapuheenjohtajien kesken. He ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä Keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin. Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektinjohtajia.

 1. NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 1. TILINPÄÄTÖS 

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään viisi (5)

viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa toiminnantarkastajille yhdistyksen tilinpäätös liitteineen sekä kaikki toimintaan liittyvä materiaali kuten yhdistyksen viestintä, kokouskutsut ja pöytäkirjat sekä muut asiakirjat kuten projektien loppuraportit. Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta palauttaa tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne

lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä

kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa

kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on SNKK:n hallituksen hyväksyttävä

 

18. YHDISTYKSEN TOIMINTAOHJE

Yhdistyksellä on toimintaohje, joka sisältää hallituksen ja virkailijoiden roolit, taloussäännön ja matkustussäännön. Toimintaohjeen hyväksyy erikseen yhdistyksen yleinen kokous yksinkertaisella enemmistöllä.

 

 1. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen

kokouksessa, joista toinen on vaali- tai vuosikokous. Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa

kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös

päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.