Vuoden porvoolainen 2019


Peter Westerlund on Vuoden porvoolainen 2019

Itäväylä Uutiset 7.12 klo. 20:01

Linkki juttuun

 Kuvaaja Niko Laurila

Por­voon Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin va­lit­se­ma Vuo­den 2019 por­voo­lai­nen on Pie­ni Suk­laa­teh­das Por­voon pe­rus­ta­ja Pe­ter Wes­ter­lund.

Wes­ter­lund pe­rus­ti yri­tyk­sen in­to­hi­mos­ta suk­laa­seen vuon­na 2005. Aluk­si Pie­ni Suk­laa­teh­das toi­mi Por­voon van­has­sa kau­pun­gis­sa ja oli suo­sit­tu vie­rai­lu­koh­de. Vuon­na 2017 suk­laa­teh­das siir­si toi­min­tan­sa Por­voon Tai­de­teh­taal­le. Uu­det toi­mi­ti­lat so­vel­tu­vat eri­no­mai­ses­ti tuo­tan­non tar­pei­siin, kun suk­laat teh­dään kä­sin kaa­ka­o­pa­vuis­ta läh­tien. Teh­taal­la jär­jes­te­tään myös eri­lai­sia kurs­se­ja suk­laan val­mis­tuk­seen liit­ty­en sekä suk­laa­tas­tin­ge­ja.

Pie­ni Suk­laa­teh­das on me­nes­ty­nyt hy­vin maa­il­mal­la. Vuon­na 2017 se voit­ti Eu­roo­pan kol­man­nek­si par­haan si­jan Ma­da­gas­car 40 pro­sent­ti­sel­la suk­laal­laan. Vuon­na 2018 sa­mai­ses­sa kil­pai­lus­sa ho­pea ja prons­si si­joil­le yl­ti Li­co­ri­ce 65 pro­sent­ti­nen, Smo­key Bra­zil 45 pro­sent­ti­nen ja tois­ta­mi­seen Ma­da­gas­car 40 pro­sent­ti­nen.

Tänä vuon­na Pie­ni Suk­laa­teh­das oli mu­ka­na ko­va­ta­soi­ses­sa Aca­de­my of Cho­co­la­tes­sa. Mu­ka­na oli 46 maa­ta ja 1 500 suk­laa­le­vyä. Pie­ni Suk­laa­teh­das voit­ti kol­me prons­sia ja sai yh­den kun­ni­a­mai­nin­nan. Se pär­jä­si myös Eu­roo­pan kan­sain­vä­li­ses­sä ki­sas­sa ja voit­ti yh­den ho­pea- ja yh­den prons­si­mi­ta­lin.

Peter Westerlundin luotsaama Pieni Suklaatehdas on niittänyt mainetta myös maailmalla.

Kuvaaja Niko Laurila

Peter Westerlundin luotsaama Pieni Suklaatehdas on niittänyt mainetta myös maailmalla.

Suk­lai­nen se­son­ki kä­sil­lä

Wes­ter­lund pi­tää tun­nus­tus­ta iso­na asi­a­na.

– Olen otet­tu täs­tä kun­ni­as­ta ja sii­tä, et­tä por­voo­lai­set ajat­te­let mi­nun ole­van vuo­den por­voo­lai­nen. Isot ovat saap­paat.

Wes­ter­lund muut­ti Por­voo­seen 20 vuot­ta sit­ten.

– Lap­set ovat syn­ty­neet ja kas­va­neet tääl­lä. Hy­vin viih­dym­me tääl­lä.

Suk­lai­den sa­ral­la Wes­ter­lun­dil­la on ai­na jo­tain suun­nit­teil­la, mut­ta täl­lä het­kel­lä jou­lu pi­tää mie­hen kii­rei­se­nä.

– Suun­nit­teil­la on vaik­ka mitä, mut­ta nyt kes­ki­ty­tään jou­lun se­son­kiin. Kaik­ki muut ju­tut pi­tää lait­taa nyt syr­jään, et­tä saa­daan tämä jou­lu hoi­det­tua. Ide­oi­ta on koko ajan, mut­ta kaik­kea ei eh­di te­ke­mään.

Pie­nen Suk­laa­teh­taan uu­sin maku on tum­ma mai­to­suk­laa-lak­rit­si.

– Jou­lu­se­son­kiin so­pii hy­vin kuu­si­suk­laa, joka teh­dään pa­vuis­ta läh­tien ja maus­te­taan kuu­sel­la.

Wes­ter­lund sa­noo suo­ma­lais­ten ol­leen hä­nen aloit­ta­es­saan suk­laa­u­ran­sa vuon­na 2005 ai­ka lail­la pel­kän mai­to­suk­laan syö­jiä.

– Tren­di on kään­ty­mäs­sä tum­mem­man suk­laan puo­leen.

Vuo­den por­voo­lai­sen va­lin­nal­la pit­kät pe­rin­teet

Por­voon Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri on va­lin­nut Vuo­den Por­voo­lai­sen vuo­des­ta 1977 läh­tien. Vuo­den Por­voo­lai­nen va­li­taan ikään, su­ku­puo­leen, am­mat­tiin, us­kon­nol­li­seen nä­ke­myk­seen tai muu­hun va­kau­muk­seen kat­so­mat­ta. Hän on hen­ki­lö, joka on por­voo­lai­nen ja vai­kut­taa Por­voos­sa. Hen­ki­lö on saa­nut an­sait­tua tun­nus­tus­ta tai ar­vo­nan­toa te­ke­mi­sil­lään ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na tai pi­dem­mäl­lä ai­ka­vä­lil­lä, ja hän on tun­net­tu Por­voon alu­eel­la.

Eh­do­tuk­sia ke­rät­tiin 7.10.-1.11.2019 vä­li­sen ajan. Eh­dol­la oli tänä vuon­na seit­se­män hen­ki­löä, jois­ta Por­voon Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri ää­nes­ti pal­kit­ta­van hen­ki­lön. Eh­do­tuk­sia an­ta­nei­den kes­ken ar­vot­tiin kol­me kap­pa­let­ta 60 mi­nuu­tin hie­ron­ta­lah­ja­kort­te­ja Hype Cen­te­riin. Lah­ja­kor­tin voit­ti­vat San­na Jär­ven­pää, El­la Hei­mo­nen ja Toni Sundst­röm.

Tuottaja-toimittaja Mia Smolander